Тодорхой талбарууд үүсгэх

Тодорхой талбаруудыг API ашиглан үүсгэх нь зүйтэй. Ингэж үүсгэсэн талбарууд тухайлан үүсгэсэн 10 талбарт тооцогдохгүй тул дахин үүсгэж болох талбарын тоо 10 хэвээр үлдэнэ.

https://drive.google.com/file/d/1nVtxzYgHNS7lpEuAGj8H1CVJjo1zUx7w/view?usp=sharing