Ecommerce pipeline идэвхжүүлэх

Шинэ pipelines үүсгэхээс өмнө Ecommerce pipeline идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Учир нь pipeline хязгаартаа хүрчихсэн үед идэвхжүүлэх үед алдаа заана. Иймд trial эхлүүлээгүй үед идэвхжүүлэх нь зүйтэй.

Код татах холбоос: https://drive.google.com/file/d/18MhkalcA92VzAQa3OiJXxuEYMrcTFj1i/view?usp=sharing

Дээрх кодыг ажиллуулаад амжилттай бол дараах хариуг харуулна.

ах\HubSpot дотор дараах байдлаар идэвхжинэ. Бодит шоп нэмж холбоход шинэ store холбох байдлаар ажиллана. Хуурамч дэлгүүрийг дараа устгах нь одоог*о+ор харин төвөгтэй юм билээ.

Deals тохиргоон дотор дараах байдлаар шинэ pipeline үүснэ.