HubSpot CRM системээс гарах, орох

Баруун дээд булангийн цэсээс Sign out дэд цэсийг сонгосноор CRM системээс log out хийн гарна.

https://app.hubspot.com/login холбоосоор орж CRM системд log in хийн нэвтэрнэ.