Lists

Free дээр API ашиглан лист үүсгэхэд 6-аас дээш алдаа заана. Зарим тохиолдолд 10 гаруй үүсэх магадлалтай. Bug байх.

Pro trial дээр 1000 хүртэл лист үүсэх магадлалтай. 400 дээр туршилт амжилттай.

https://drive.google.com/file/d/1nT90TVqMELw97Qi_YzqxkCxNX6XKNxO-/view?usp=sharing