Teams

API ашиглан баг үүсгэх боломжгүй. Гараар үүсгэнэ.

Sales Pro trial: 10. Дууссаны дараа системийн хэрэглэгчид баг оноох боломжтой. Багууд тодорхойгүй үед Team1, Team2, …, Team10. Тодорхой бол нэрээр нь үүсгээд үлдсэн нөөцийг тоогоор үүсгэнэ.


Enterprise trial: 300, шаталж үүсгэж болно. Шатлал ажиллах эсэхийг шалгах хэрэгтэй.